Terms of services

V.O.P. (Všeobecné obchodné podmienky) prevádzkovateľa internetového obchodu TATRAMEL, s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.tatramelky.sk.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1   Predávajúcim je spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod „tatramelky.sk“:

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno:   TATRAMEL, s.r.o.
Sídlo:                         Starý Smokovec 45, Vysoké Tatry 062 01
IČO:                           36 462 101
DIČ:                           2020016240
IČ DPH:                     SK2020016240
Zápis:                         obchodný register Okresného súdu Prešov,

                                  oddiel: Sro, vložka číslo 11741/P
E-mailová adresa:      tatramelky@tatramelky.sk
(ďalej len „predávajúci“).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“). Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.

1.3   Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.4   Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

1.5   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu tatramelky.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.6   Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.7   Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Obrancov mieru 4675/6

Prešov 080 01

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Tovar môže kupujúci objednať online prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.2   Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3   K akceptácií objednávky a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia úplne a správne vyplnenej objednávky elektronickou formou zo strany predávajúceho. Po odoslaní objednávky, bude na emailovú adresu kupujúceho zaslané potvrdenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho a ďalšie informácie o stave objednávky.

2.4   Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1   Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu.
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).

3.2   Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3   Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4   Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou alebo prostredníctvom bankového prevodu.

 • Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, ani za poškodenie zásielky počas prepravy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1   Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.2   Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.3   Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.4   V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4.5   Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: tatramelky@tatramelky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať návrh spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z. z.

4.6   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

4.7   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

5. KÚPNA CENA, SPÔSOB A CENA DOPRAVY

5.1   Ceny uvedené v  internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

5.2   K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie a cena za dobierku podľa toho, aký spôsob platby si kupujúci vyberie. Cena za dopravu tovaru je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako „kúpna cena“).

5.3   V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.4   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.5   V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

5.6   Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) Osobný odber

Osobný odber je možné uskutočniť vo vopred dohodnutom čase priamo na prevádzke spoločnosti

TATRAMEL, s.r.o., 
Starý Smokovec 45,
Vysoké Tatry 062 01
– areál Verejnoprospešných služieb.

Čas odberu si môžete dohodnúť na tel. čísle +421 905 702 386  /  +421 905 486 880.

Spôsob platby: hotovosť

Poplatok za osobný odber: bezodplatne

b) Kuriérskou službou doplniť

Spôsob platby: hotovosť, platobné karty: Visa, MasterCard, Maestro

Poplatky za poštovné prostredníctvom spoločnosti doplniť

HmotnosťCena
do 2 kg4,- €
do 5 kg5,- €
do 10 kg-€
do 20 kg-€
do 30 kg-€

c) Zásielkovňa

Spôsob platby: hotovosť, platobné karty: Visa, MasterCard, Maestro

Poplatok za doručenie prostredníctvom Zásielkovne:

HmotnosťCena
do napr. 2 kg2,- €
do 5 kg–,- €

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1   V internetovom obchode môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:​​

 • Platba prevodom – po potvrdení objednávky uhradíte celkovú sumu na náš účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s. IBAN SKdoplniť. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky. Zaplatiť môžete použitím Vášho účtu.
 • Tatra banka CardPay alebo GoPay- platba kartou ONLINE
 • Platba na dobierku (v hotovosti) – poplatok za dobierku: 1,- € (musí to byť najviac vo výške nákladov, ktoré nám s tým vzniknú).

7. DODACIE PODMIENKY

 • Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke.
 • Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je od  2 do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý má predávajúci na sklade, expeduje do 48 hodín. Ak sa tovar, ktorý  si kupujúci objednal, medzičasom vypredal, bude predávajúci kupujúceho  o tom informovať. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

7.3   Miesto doručenia je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

7.4   Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

7.5   Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) a dodací list.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

8.1.  Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.  Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

9.1   Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

9.2   Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale na adresu predávajúceho.

9.3   V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany zákazníka, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany zákazníka ,zákazník je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

9.4   Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese tatramelky@tatramelky.sk.

9.5   Kupujúci môže vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy.

9.6   Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, a to zaslaním alebo osobným doručením na adresu predávajúceho.

9.7   Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

9.8   Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.

9.9   Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 9.3 týchto Všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

9.10 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, podľa možnosti v originálnom obale.

9.11 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

9.12 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

9.13 ​Ak kupujúci zakúpil tovar ako firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy mu nevzniká – nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.

10.ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

10.1 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a od kúpnej zmluvy odstúpiť.

10.2 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

10.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom – telefonicky alebo mailom.

10.4 O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

10.5 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky), bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

11. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

11.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

11.2 Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontroluje aj tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberie. V prípade, že  kupujúci zistí, že zásielka je poškodená okamžite informuje predávajúceho telefonicky alebo emailom o chybe výrobku.

11.3 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je do dátumu uvedenom na obale výrobku.

11.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

11.5 Pri podaní reklamácie kupujúci musí splniť tieto náležitosti: označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, termín nákupu, doklad o predaji (sken faktúry), popis vady (foto).

11.6 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu  mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu na adresu firmy predávajúceho.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť TATRAMEL, s.r.o., Starý Smokovec 45, Vysoké Tatry 062 01, IČO: 36 462 101, email: tatramelky@tatramelky.sk

Kontaktné údaje osoby poverenej pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

 email: tatramelky@tatramelky.sk

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov je: predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie faktúry a odoslanie tovaru

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ďalších zákonov, najmä:

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),

Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),

Zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,

Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),

Zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb:

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci / kupujúci.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:

Príjemcom je v zmysle Nariadenia každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy, keď nám to dovoľujú práve predpisy a keď to je nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás.

V súčasnosti prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:

a) externý dodávateľ účtovných služieb – Tiddler, s.r.o.,

b) poskytovateľ webhostingových služieb – Clouding, s.r.o.,

c) prepravné spoločnosti, napr. Slovak Parcel Service s.r.o.,

Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel, ako je účel vymedzený v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky alebo na účely archivácie, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a je to dovolené s ohľadom na zásadu obmedzenia účelu podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Po skončení účelu spracúvania Vaše údaje následne vymažeme. Takýto postup sú povinné dodržiavať aj osoby s nami spolupracujúce (t.j. príjemcovia Vašich osobných údajov).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii:

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané:

Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku eshopu, emailom, telefonicky).

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

Profilovanie:

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: tatramelky@tatramelky.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu: tatramelky@tatramelky.sk.

13. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.3V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

13.5 Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

13.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

13.7 Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.